0
Twój koszyk
Do darmowej dostawy pozostało: 199,00 zł freeshipping_textAfterPrice

Twój koszyk jest pusty

WYBIERZ SWÓJ PIERWSZY PRODUKT

Kod rabatowy podasz w kolejnym kroku
Wartość zamówienia 0,00 zł Kontynuuj zakupy

Regulamin testowania produktów Olini

wraz z oświadczeniem o udostępnieniu danych osobowych

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzania akcji testowania produktów marki Olini, przez osoby zgłaszające się do udziału w testowaniu, spełniające określone przez Organizatora kryteria testowania i wybrane do testów przez Organizatora.

§ 1. Słowniczek pojęć

 1. Organizator - Miramar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu, 58-308, Nowa Wieś 155, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000162432 - sprzedawca produktów marki Olini oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.olini.pl oraz organizator konkursu mającego na celu wyłonienie Testerów i przeprowadzenie Testów.
 2. Tester - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłosiła się do udziału w konkursie mającym na celu wyłonienie Testera Produktów Olini, spełniła kryteria testowania określone przez Organizatora, w szczególności wypełniając ankietę oraz została wybrana przez Organizatora do testowania Produktów Olini.
 3. Test - przeprowadzane przez Testera na zlecenie Organizatora badanie produktów marki Olini, mające na celu poznanie subiektywnej Opinii Testera na temat właściwości, działania, cech testowanego Produktu.
 4. Produkt (Produkty) - produkty marki Olini ufundowane przez Organizatora, przesyłane przez Organizatora Testerowi do testowania, których własność przechodzi na Testera z momentem odbioru przesyłki.
 5. Opinia (Opinie) - subiektywna opinia Testera na temat testowanego przez niego Produktu Olini; opinie będą przekazywane Organizatorowi przez Testerów i mogą zostać wykorzystane przez Organizatora w marketingu, reklamie, komunikacji dotyczącej marki Olini, w każdej formie, mogą również podlegać modyfikacji jednakże w taki sposób, aby nie doprowadzić do istotnej zmiany ich treści.
 6. Akcja - ogłaszany przez Organizatora konkurs na Testera Produktów Olini; informacje o Akcji są zamieszczane przez Organizatora w mediach społecznościowych i/lub rozpowszechniane za pośrednictwem newsletterów Organizatora lub marki Olini. Aby wziąć udział w Akcji należy wypełnić ankietę udostępnianą przez Organizatora i spełnić określone przez Organizatora kryteria udziału w Akcji.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin testowania produktów Olini.

§ 2. Zasady prowadzenia Akcji

 1. Organizator ogłasza rozpoczęcie Akcji testowania Produktów - konkursu na Testera marki Olini, za pośrednictwem kanałów w mediach społecznościowych oraz poprzez wysyłkę newslettera do osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie newslettera. W ogłoszeniu o rozpoczęciu Akcji Organizator określa co najmniej: jaki Produkt będzie przedmiotem Testów, kto może wziąć udział w Akcji oraz kiedy Akcja się rozpoczyna.
 2. W ogłoszeniu o rozpoczęciu Akcji oraz w newsletterze Organizator zamieszcza nadto link do ankiety, której wypełnienie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Akcji.
 3. Osoba, która chce wziąć udział w Akcji, zobowiązana jest wypełnić ankietę oraz zaakceptować niniejszy Regulamin i Politykę prywatności, a także udostępnić Organizatorowi do przetwarzania swoje dane osobowe, w postaci co najmniej: imienia i adresu email. Udostępnienie Organizatorowi danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak ich udostępnienia uniemożliwia wzięcie udziału w Akcji.
 4. Organizator wyłoni Testerów spośród osób, które prawidłowo wypełniły ankiety oraz spełniają kryteria Akcji. Wybór Testerów stanowi uznaniową czynność Organizatora, podczas której Organizator bierze pod uwagę, prócz kryteriów wskazanych w ankietach, takie kryteria jak: komunikatywność, kreatywność, swoboda i sposób wypowiedzi lub inne kryteria wybrane przez Organizatora.
 5. W Akcji (konkursie) nie może brać udziału pracownik, przedstawiciel, współpracownik i członek organów Organizatora lub Olini.com spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Czarnieckiego 8/4, 30-536 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001021808, NIP: 6793261393, REGON: 524569510 (dawniej: Andrzej Mazurek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MConsulting Andrzej Mazurek z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Czarnieckiego 4B/3 kod pocztowy 78-100, NIP 6711036811) - jak również podmiotów z nimi powiązanych i członków ich rodzin. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na podstawę prawną zatrudnienia. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz powinowatych.
 6. Organizator powiadomi Testerów o wygranej w konkursie i wyborze do prowadzenia Testów Produktu za pośrednictwem poczty elektronicznej email. W treści wiadomości Organizator poprosi Testera o wskazanie następujących danych osobowych:
  1. Imię i nazwisko Testera
  2. Adres Testera do korespondencji, na który Organizator prześle Produkty lub Produkty będące przedmiotem testów
  3. Numer telefonu do kontaktu z Testerem.
 7. Przekazując Organizatorowi swoje dane osobowe, Tester jednocześnie udostępnia Organizatorowi do przetwarzania dane osobowe w zakresie wskazanym w ust. 6 powyżej, w celu kontaktu z Organizatorem w sprawach związanych z prowadzeniem Testów, umożliwienia Organizatorowi przesłania Testerowi Produktów oraz wykorzystywania przekazanych przez Testera Opinii. Udostępnienie Organizatorowi danych osobowych Testera jest dobrowolne, jednak brak ich udostępnienia uniemożliwia Testerowi wzięcia udziału w testowaniu Produktów.
 8. Administratorem danych osobowych Testera jest Organizator. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected]. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

§ 3. Zasady prowadzenia Testów

 1. Organizator prześle Testerom, na własny koszt, Produkt lub Produkty stanowiące przedmiot Testów, na adres wskazany przez Testera. Własność Produktu (ów) przechodzi na Testera z momentem odbioru przesyłki.
 2. Organizator oświadcza, iż wartość każdego z Produktów objętych Testami nie przekroczy kwoty 2000 zł, wobec czego ich nabycie przez Testera jest objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.2022.2180).
 3. Produkty przesłane Testerowi nie mogą podlegać dalszej odsprzedaży i są przeznaczone do używania zgodnie z ich przeznaczeniem i z zaleceniami Organizatora, przez Testera osobiście.
 4. Produkty przeznaczone do testowania są Produktami marki Olini, takimi jak produkty spożywcze (w szczególności, lecz nie wyłącznie oleje, oliwy, octy, miody, kremy, syropy), produkty kosmetyczne (w szczególności, lecz nie wyłącznie mydła, olejki), suplementy diety lub inne produkty marki Olini, w tym również produkty nie wprowadzonymi jeszcze przez Organizator do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.olini.pl.
 5. Dostarczając Testerowi Produkty do testowania, Organizator wskazuje jednocześnie zasady testowania Produktu, w szczególności:
  1. przeznaczenie Produktu;
  2. sposób używania lub dawkowania Produktu;
  3. zalecaną dzienną porcję spożycia Produktu lub zalecaną dzienną porcję innego użycia Produktu;
  4. sposób przeprowadzenia przez Testera testowania Produktu;
  5. czas trwania Testów Produktu;
  6. termin i sposób sformułowania przez Testera Opinii na temat Produktu, w szczególności poprzez wskazanie, jakie parametry Produktu Tester zobowiązany jest ocenić - takie jak smak, zapach, konsystencja, ocena wizualna, wpływ Produktu na określone parametry życiowe czy pracę organów itp.
 6. Tester przeprowadzi testowanie Produktów dostarczonych mu przez Organizatora zgodnie z przeznaczeniem Produktu i zaleceniami Organizatora oraz dostarczy Organizatorowi, we wskazanym terminie i we wskazanej przez Organizatora formie, osobiste/ subiektywne opinie Testera na temat testowanego Produktu, zawierające odniesienie do wszystkich wskazanych przez Organizatora parametrów (w szczególności, lecz nie wyłącznie, takich jak opisane w ust. 5 powyżej).
 7. Tester zobowiązuje się przeprowadzić testowanie Produktu osobiście. Strony wyłączają możliwość zlecenia wykonania zobowiązań Testera wynikających z udziału w Teście osobie trzeciej.

§ 4. Zasady wykorzystania Opinii

 1. Biorąc udział w Teście Tester oświadcza, iż przysługują mu wyłączne osobiste i majątkowe prawa autorskie do sformułowanej przez niego Opinii oraz, iż Opinia ta nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, dóbr osobistych czy innych praw na dobrach niematerialnych.
 2. Przesyłając Organizatorowi swoją Opinię Tester jednocześnie udziela Organizatorowi wyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Opinii, z prawem udzielania dalszych licencji oraz wyraża zgodę na wprowadzanie zmian i modyfikacji do Opinii i wykonywanie praw zależnych do Opinii, na następujących polach eksploatacji:
  1. wykorzystanie, wielokrotne rozpowszechnienie bez ograniczenia co do czasu lub terytorium przez Organizatora Opinii w zakresie reklamy, promocji, działań marketingowych Organizatora mających na celu promocję produktów Olini, w Internecie i w mediach społecznościowych Olini, na stronie sklepu internetowego www.olini.pl, poprzez umieszczanie na opakowaniach produktów Olini i w każdej innej formie,
  2. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  3. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Opinii
  4. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 3. Biorąc udział w Teście Tester wyraża zgodę na podpisywanie przez Organizatora treści sformułowanych przez niego Opinii imieniem Testera oraz wskazaniem jego wieku i w tym zakresie udostępnia Organizatorowi swoje dane osobowego do przetwarzania.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania o publikacji lub braku publikacji treści przekazanych przez Testera Opinii, bez konsultacji z Testerem.

§ 5. Wynagrodzenie

 1. Strony zgodnie ustalają, iż wynagrodzeniem Testera za testowanie Produktów Olini są Produkty otrzymane przez Testera. Tester nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia w formie pieniężnej.
 2. Wynagrodzenie za testowanie Produktów obejmuje również wynagrodzenie za udzielenie przez Testera wyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora z Opinii, o której mowa w § 4 Regulaminu, oraz wynagrodzenie za udostępnienie danych osobowych Testera.

§ 6. Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Testera z tytułu roszczeń wynikających z testowania przez Testera Produktów jest wyłączona, w szczególności Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone wskutek użytkowania przez Testera Produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub z zaleceniami przekazanymi przez Organizatora.
 2. Biorąc udział w Akcji Tester zobowiązany jest zapoznać się z właściwościami Produktu oraz zaleceniami Organizatora dotyczącymi jego stosowania i testowania.
 3. Biorąc udział w Teście Tester oświadcza, iż nie ma przeszkód zdrowotnych do przeprowadzenia testowania Produktów, w szczególności nie cierpi na dolegliwości, schorzenia, alergie pokarmowe lub inne, które stanowiłyby przeszkodę do testowania Produktu, a w przypadku, gdy takie schorzenia ujawnią się w trakcie testowania Produktu, Tester oświadcza, iż niezwłocznie zaprzestanie testowania Produktu i zgłosi Organizatorowi wystąpienie takich objawów, a także nie będzie wobec Organizatora podnosił jakichkolwiek roszczeń z tym związanych lub z tego wynikających.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. W okresie prowadzenia Testów Produktu Tester jest uprawniony do zrezygnowania z udziału w Teście, w każdym czasie, bez podania przyczyny. W tym celu Tester winien skontaktować się z Organizatorem oraz powiadomić Organizatora do rezygnacji z udziału w Teście.
 2. W przypadku rezygnacji Testera z udziału w Teście wszystkie Produkty, przesłane Testerowi przez Organizatora do testowania, pozostają własnością Testera. Jednocześnie Organizator oświadcza, iż wraz z otrzymaniem od Testera informacji o rezygnacji z udziału w Teście, zaprzestanie korzystania z Opinii przesłanych do tej pory przez Testera oraz usunie wszelkie przekazane przez Testera w związku z prowadzeniem Testów treści.
 3. Zasady zaprzestania korzystania przez Organizatora z danych osobowych Testera po zakończeniu Testów lub po rezygnacji Testera z udziału w Teście opisane są szczegółowo w Polityce prywatności.
 4. W czasie trwania Testu oraz po jego zakończeniu Tester zobowiązuje się zachować poufność i nie ujawniać bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora wszelkich informacji i dokumentów dotyczących Produktów Olini, uzyskanych w związku z Testem, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Informacje na temat Produktów Olini przekazane Testerowi w związku z prowadzeniem Testów będą traktowane przez Testera jako w pełni poufne i stanowiące tajemnicę Organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1649 z późn. zm.).
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku:
  1. wprowadzenia nowych lub zmiany istniejących, powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  2. zmiany lub pojawienia się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów lub decyzji, rekomendacji, wytycznych lub zaleceń,
  3. zmiany warunków rynkowych.
 7. O treści zmian Regulaminu Organizator poinformuje poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.olini.pl wiadomości o zmianie Regulaminu.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2023 r.
693 222 687
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium