0
Twój koszyk
Do darmowej dostawy pozostało: freeshipping_textAfterPrice

Twój koszyk jest pusty

WYBIERZ SWÓJ PIERWSZY PRODUKT

Kod rabatowy podasz w kolejnym kroku
Wartość zamówienia 0,00 zł Kontynuuj zakupy

REGULAMIN SPRZEDAŻY, ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ UDOSTĘPNIANIA TREŚCI CYFROWYCH

 

§ 1.Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży Produktów przez Miramar spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu (adres: Nowa Wieś 155, 58-308 Wałbrzych), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000162432, REGON: 89021303400000, NIP: 8860027066, za pośrednictwem Sklepu internetowego www.olini.pl.

2. Niniejszy regulamin, jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w zakresie korzystania przez Kupującego z funkcjonalności Sklepu internetowego.

3. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

− Kodeks cywilny - Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459).

− Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, nie będąca jednocześnie Przedsiębiorcą- Konsumentem.

− Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą. Kupującym może być w szczególności Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca- Konsument.

− Koszyk – usługa elektroniczna Sklepu internetowego, w której widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty oraz umożliwiająca Kupującemu ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy oraz formy płatności. Korzystanie z usługi Koszyk rozpoczyna się z chwilą aktywowania przycisku "Do koszyka" (lub innego o równoznacznej treści), a kończy się z chwilą złożenia Zamówienia lub z momentem usunięcia z Koszyka wszystkich znajdujących się w nim Produktów.

− Przedsiębiorca – Kupujący nie będący jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą- Konsumentem.

− Przedsiębiorca- konsument- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w tym także wspólnik spółki cywilnej, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej. Definicję ustawową Przedsiębiorcy- konsumenta zawiera art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

− Regulamin - niniejszy regulamin.

− Sklep internetowy – serwis internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem www.olini.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może zakupić Produkt od Sprzedawcy poprzez złożenie Zamówienia. Sklep internetowy udostępnia Kupującym również usługi elektroniczne oraz treści cyfrowe opisane w niniejszym Regulaminie.

− Sprzedawca - Miramar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu (adres: Nowa Wieś 155, 58-308 Wałbrzych), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000162432, REGON: 89021303400000, NIP: 8860027066; tel.: + 48 693 222 687, e-mail: [email protected]; Sprzedawca jest jednocześnie podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

− Porzucony Koszyk – usługa elektroniczna Sklepu internetowego świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na otrzymaniu przez Kupującego na podany w Formularzu zamówienia adres e-mail powiadomienia o możliwości finalizacji Zamówienia, w przypadku rozpoczęcia korzystania z Formularza zamówienia, lecz nie dokonania złożenia Zamówienia.

− Produkt – oferowana przez Sprzedawcę rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą; Wszystkie Produkty są uwidocznione na stronie internetowej www.olini.pl.

- Treść cyfrowa - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

- Konto Klienta- usługa Sklepu internetowego, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego w Sklepie internetowym zamówieniach

- Formularz rejestracji- formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta.

- Formularz zamówienia- usługa Sklepu internetowego, interaktywny formularz umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

− Rozporządzenie RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

− Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta na odległość między Kupującym a Sprzedawcą.

− Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 20018 r. poz. 1000)

− Ustawa o prawach autorskich – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2017 poz. 880).

− Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. z dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 683).

− Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).

− Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane drogą elektroniczną poprzez Formularz Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą albo ustne oświadczenie woli złożone Sprzedawcy przez Kupującego drogą telefoniczną. Składanie Zamówienia drogą telefoniczną jest możliwe pod numerem telefonu: +48 693 222 687 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. W Zamówieniu Kupujący określa w szczególności rodzaj i liczbę Produktów, których dotyczy Umowa sprzedaży, a także ich ceny jednostkowe i cenę łączną wszystkich Produktów (wraz z podatkami).

- Subskrypcja Olini - usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na złożeniu przez Kupującego Zamówienia, które odnawia się z wybraną przez Kupującego częstotliwością, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.olini.pl. Regulamin jest publikowany w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący.

5. Regulamin stanowi integralną część każdej Umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedawcę z Kupującym. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem przez Kupującego, iż zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego treść i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.

6. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia pierwszej czynności prowadzącej do skorzystania z usług Sklepu internetowego.

 

§ 2. Korzystanie ze Sklepu internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych:
− dostęp do Internetu,

− zainstalowana przeglądarka internetowa,

− posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

2. W trakcie korzystania ze strony internetowej, w systemie teleinformatycznym Kupującego zostają zainstalowane pliki cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu internetowego. Sprzedawca zapewnia Kupującemu dostęp do informacji o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Sprzedawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący. Informacje te Sprzedawca zamieszcza w „Polityce prywatności” dostępnej na stronie Sklepu internetowego www.olini.pl.

3. Sprzedawca zapewnia Kupującemu dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz informacji o udostępnianych przez Sprzedawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Informacje, o których mowa powyżej stanowią załącznik do Regulaminu.

4. Kupujący jest zobowiązany w szczególności do:
− podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd i nienaruszających praw osób trzecich,

− niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających prawa osób trzecich,

− korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niepowodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

− niepodejmowanie działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, które znajdują się w posiadaniu Sprzedawcy,

− korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi zwyczajami,

− korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Kupujących oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,

− korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

5. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w §2 ust. 4 powyżej Sprzedawca może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym.

6. Korzystanie przez Kupującego z Konta Klienta w Sklepie internetowym jest możliwe po wykonaniu przez Kupującego dwóch kolejnych kroków: 1. Wypełnieniu Formularza rejestracji, oraz 2. Kliknięciu pola „prześlij”. W Formularzu rejestracji dla utworzenia Konta Klienta niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i hasło. Kupujący może podać inne, dodatkowe dane, takie jak dane adresowe lub dane do wystawienia faktury VAT, których podanie nie jest jednak niezbędne do utworzenia Konta klienta. Usługa elektroniczna polegająca na utrzymywaniu Konta klienta w Sklepie internetowym świadczona jest przez Sprzedawcę nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący ma możliwość, w każdej chwili i bez podanie przyczyny, usunięcia Konta klienta poprzez

a. wysłanie stosowanego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy;

b. samodzielnego usunięcia Konta klienta poprzez kliknięcie pola „Usuń konto”, widoczne w panelu Konta klienta po zalogowaniu.

7. Korzystanie przez Kupującego z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Produktu do Koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Kupującego łącznie czterech kolejnych kroków: 1. Wypełnieniu Formularza Zamówienia, 2. Kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego checkbox obok oświadczenia „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną Olini i akceptuję jego postanowienia”, 3. kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego checkbox obok oświadczenia „Oświadczam, że zostałem pouczony o prawie odstąpienia od umowy oraz zapoznałem się z Polityką prywatności”, oraz 4. kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola „Zamawiam i płacę”. Do momentu kliknięcia przez Kupującego pola „Zamawiam i płacę” Kupujący ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych do Formularza Zamówienia danych. W Formularzu Zamówienia niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży jest podanie przez Kupującego następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Kupujących niebędących osobami fizycznymi niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

8. Usługa elektroniczna w postaci Subskrypcji Olini świadczona jest przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności.

W ramach Subskrypcji Olini Kupujący składając Zamówienie za pośrednictwem opcji "Paczka Olini", dostępnej pod adresem https://paczka.olini.pl, wybiera Produkty będące przedmiotem subskrypcji oraz częstotliwość ich dostawy (co miesiąc, co 2 miesiące, co 3 miesiące). Korzystanie z Subskrypcji Olini umożliwia cykliczną dostawę wybranych Produktów, bez konieczności składania kolejnych Zamówień. Potwierdzenie Subskrypcji Olini wysyłane jest niezwłocznie na adres mailowy Kupującego wskazany przy dokonywaniu subskrypcji. Nie jest możliwe skorzystanie z usługi Subskrypcji Olini z panelu Konta Klienta.

Subskrypcja Olini umożliwia skorzystanie przez Kupującego z korzystniejszych warunków dostawy w postaci niższego progu darmowej dostawy - od kwoty 99 zł.

Kupujący może w każdym czasie edytować Subskrypcję Olini poprzez kontakt ze Sprzedawcą drogą mailową na adres: [email protected], telefonicznie pod numerem 693 222 687 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie https://olini.pl/strona/kontakt. Edycja Subskrypcji Olini polega w szczególności na zmianie Produktów Olini będącego przedmiotem subskrypcji, zmianie miejsca dostawy, zmianie częstotliwości dostawy Produktów, zmianie karty użytej do dokonania płatności. Sprzedawca nie przewiduje limitu edycji Subskrypcji Olini.

Kupujący może w każdym czasie zrezygnować z Subskrypcji Olini poprzez kontakt ze Sprzedawcą drogą mailową na adres: [email protected], telefonicznie pod numerem 693 222 687 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie https://olini.pl/strona/kontakt. Rezygnacja z Subskrypcji Olini ma skutek natychmiastowy, pod warunkiem, że oświadczenie o rezygnacji zostało złożone Sprzedawcy nie później niż 48 godzin przed pobraniem płatności za kolejny okres subskrypcji. W przeciwnym wypadku, rezygnacja z Subskrypcji Olini ma skutek od kolejnego okresu subskrypcji.

Płatność za Subskrypcję Olini możliwa jest wyłącznie kartą płatniczą. Korzystanie z usługi Subskrypcji Olini jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pobieranie przez operatora obsługującego płatności cykliczne (Stripe) kwoty stanowiącej cenę Produktów będących przedmiotem subskrypcji zgodnie z regulaminem płatności wskazanego operatora płatności (https://stripe.com/en-pl/privacy). Kwota stanowiąca cenę Produktów będących przedmiotem subskrypcji pobierana jest zgodnie z wybraną przez Kupującego częstotliwością dostawy, w dacie odpowiadającej dniu dokonania Subskrypcji Olini.

9. Usługa elektroniczna w postaci Newsletter świadczona jest przez Sprzedawcę na żądanie Kupującego, po zapisaniu się na Newsletter, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności. Kupujący może zapisać się na Newsletter w następujący sposób:

a. poprzez zaznaczenie checkbox z oświadczeniem o treści: „Chcę otrzymywać newsletter z kodami rabatowymi i porcją wiedzy na temat zdrowych olejów. Rezygnacja jest możliwa w każdej chwili” w trakcie składania Zamówienia, lub

b. poprzez stronę internetową Sklepu Internetowego pod adresem www.olini.pl, za pomocą wykonania kolejno następujących kroków: 1. wpisania w puste pole obok oświadczenia „Newsletter. Chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach? zostaw swój adres e-mail” adresu poczty elektronicznej, oraz 2. zaznaczenia checkbox obok oświadczenia „Klikając w „Zapisz się” akceptuję Regulamin i Politykę prywatności.”

c. poprzez wykonanie kolejno następujących kroków w okienku pop up z treścią „Bądź zawsze na bieżąco z naszymi promocjami! Zapisz się do newslettera i otrzymuj od nas informacje o nowościach okazjach”, wyskakującym na stronie Sklepu Internetowego: 1. wpisania w puste pole obok oświadczenia „Twój adres e-mail” adresu poczty elektronicznej i wpisania w puste pole obok oświadczenia „Twoje imię” imienia, oraz 2. zaznaczenia checkbox obok oświadczenia „Administratorem moich danych osobowych jest Miramar sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu. Zapoznałem się z Regulaminem sklepu internetowego Olini oraz Polityką prywatności i akceptuję ich postanowienia.”

Usługa Newsletter polega na przesyłaniu osobom, które zapisały się na Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacji marketingowych dotyczących Produktów Olini, w szczególności informacji o kodach rabatowych na Produkty, akcjach promocyjnych lub rabatowych, konkursach, wydarzeniach, właściwościach Produktów lub nowych Produktach wprowadzanych do oferty Sklepu Internetowego. Usługa Newsletter jest świadczona przez Sprzedawcę nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez:

a. wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy;

b. samodzielne wpisanie się z Newsletter poprzez kliknięcie w pole „wypisz” w otrzymanej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter.

10. Za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego Kupujący może zawrzeć umowę o dostarczenie Treści cyfrowej w postaci e-booka "Jak zacząć przygodę z olejem z czarnuszki", za dostarczenie którego Kupujący nie uiszcza opłaty pieniężnej, lecz dostarcza Sprzedawcy swoje dane osobowe w postaci internetowego adresu poczty elektronicznej i wyraża zgodę na przesyłanie mu Newslettera.Dostarczenie Treści cyfrowej w postaci e-booka następuje zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności. Do umów o dostarczanie Treści cyfrowych zawieranych z Kupującym będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem stosuje się przepisy rozdziału 5b Ustawy o prawach konsumenta, w szczególności regulacje dotyczące zasad odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Treści cyfrowej z umową, uprawnień Kupującego w przypadku niedostarczenia Treści cyfrowej, w tym prawa do odstąpienia od umowy przez Kupującego.

Zawarcie umowy o dostarczenie Treści cyfrowej wymaga podania przez Kupującego adresu internetowego poczty elektronicznej oraz dokonania przez Kupującego zapisu na Newsletter. Kupujący może otrzymać darmowego e-booka w następujący sposób:

a. poprzez stronę internetową Sklepu Internetowego pod adresem https://olini.pl/strona/jak-zaczac-przygode-z-olejem-z-czarnuszki; oraz formularze dostępne na innych podstronach, za pomocą wykonania kolejno następujących kroków:

- wpisania w puste pole obok oświadczenia „Newsletter. Zapisz się i otrzymaj darmową dostawę na pierwsze zamówienie oraz e-book "Jak zacząć przygodę z olejem z czarnuszki" adresu poczty elektronicznej, oraz

- zaznaczenia checkbox obok oświadczenia „Klikając w „Zapisz się” akceptuję Regulamin i Politykę prywatności.”;

- po dokonaniu kliknięciu przycisku "ZAPISZ SIĘ" Kupujący otrzyma na podany adres poczty elektronicznej wiadomość mailową z podziękowaniem i linkiem do pobrania darmowego e-booka w formacie pdf.

Poza spełnianiem warunków technicznych, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu do korzystania z Treści cyfrowej w postaci e-booka konieczne jest oprogramowanie pozwalające na przeglądanie określonego rodzaju pliku, jakim jest plik PDF.
Umowę o dostarczenie Treści cyfrowej uważa się za zawartą z chwilą wyświetlenia Kupującemu strony internetowej z potwierdzeniem subskrypcji Newslettera.

Sprzedawca dostarcza Kupującemu Treść cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy.

W celu wypisania się z Newslettera (rezygnacja z Newslettera) stosuje się odpowiednio § 2 pkt 9 Regulaminu.

11. Usługa elektroniczna w postaci Powiadomienia SMS świadczona jest przez Sprzedawcę na żądanie Kupującego, po zapisaniu się na Powiadomienia SMS, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności. Kupujący może zapisać się na Powiadomienia SMS w następujący sposób:

a. poprzez zaznaczenie checkbox z oświadczeniem o treści: „Chcę otrzymywać Powiadomienia SMS z kodami rabatowymi i informacjami o promocjach. Rezygnacja jest możliwa w każdej chwili” w trakcie składania Zamówienia, lub

b. poprzez stronę internetową Sklepu Internetowego pod adresem www.olini.pl, za pomocą wykonania kolejno następujących kroków: 1. wpisania w puste pole obok oświadczenia „ Powiadomienia SMS. Chcesz otrzymywać informacje o kodach rabatowych i promocjach? zostaw swój numer telefonu” numeru telefonu komórkowego, oraz 2. zaznaczenia checkbox obok oświadczenia „Klikając w „Zapisz się” akceptuję Regulamin i Politykę prywatności.”

c. poprzez wykonanie kolejno następujących kroków w okienku pop up z treścią „Bądź zawsze na bieżąco z naszymi promocjami! Zapisz się na powiadomienia SMS i otrzymuj od nas informacje o kodach rabatowych i promocjach”, wyskakującym na stronie Sklepu Internetowego: 1. wpisania w puste pole obok oświadczenia „Twój numer telefonu” numer telefonu komórkowego i wpisania w puste pole obok oświadczenia „Twoje imię” imienia, oraz 2. zaznaczenia checkbox obok oświadczenia „Administratorem moich danych osobowych jest Miramar sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu. Zapoznałem się z Regulaminem sklepu internetowego Olini oraz Polityką prywatności i akceptuję ich postanowienia.”

Usługa Powiadomienia SMS polega na przesyłaniu osobom, które zapisały się na Powiadomienia SMS, za pośrednictwem wiadomości SMS przesyłanych na podany numer telefonu komórkowego, informacji marketingowych dotyczących Produktów Olini, w szczególności informacji o kodach rabatowych na Produkty, akcjach promocyjnych lub rabatowych, konkursach, wydarzeniach, właściwościach Produktów lub nowych Produktach wprowadzanych do oferty Sklepu Internetowego. Usługa Powiadomienia SMS jest świadczona przez Sprzedawcę nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Powiadomień SMS (rezygnacji z Powiadomień SMS) poprzez:

a. wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected], telefonicznie pod numerem 693 222 687 lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy;

b. samodzielne wpisanie się z Powiadomień poprzez odesłanie wiadomości SMS o treści „nie” na numer telefonu komórkowego, z którego Kupujący otrzymał ostatnie Powiadomienie SMS.

12. Usługa elektroniczna w postaci Powiadomienia o dostępności, świadczona jest przez Sprzedawcę na żądanie Kupującego, po zapisaniu się na Powiadomienie o dostępności, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności. Kupujący może zapisać się na Powiadomienie o dostępności wówczas, gdy wybrany przez niego Produkt nie jest aktualnie dostępny w ofercie Sklepu. W takiej sytuacji po prawej stronie witryny Sklepu pojawia się żółta zakładka o treści „Powiadom o dostępności”. Po kliknięciu na zakładkę w pole widzenia wyskakuje okienko pop-up o treści: „Wyślij wiadomość gdy produkt pojawi się na stanie. Wybierz swój wariant i podaj adres e-mail a powiadomimy Cię gdy pojawi się na stanie”. Zapisanie się na Powiadomienie o dostępności polega na:

a. wyborze i zaznaczeniu lub uzupełnieniu w okienku pop-up odpowiednio następujących informacji: wybór wariantu Produktu, poprzez zaznaczenie interesującej Kupującego objętości Produktu, podanie adresu e-mail oraz określenie, ile dni Kupujący może zaczekać na Produkt (wypełniona sugerowana odpowiedź „aż będzie dostępny”)

b. kliknięciu w przycisk „Zapisz mnie” oraz zaznaczeniu checkbox obok oświadczenia „Klikając w „Zapisz mnie” akceptuję Regulamin i Politykę prywatności.”

Usługa Powiadomienia o dostępności polega na przesyłaniu osobom, które zapisały się na Powiadomienie o dostępności, za pośrednictwem wiadomości e-mail przesyłanych na podany adres e-mail, informacji o ponownje dostępności wybranego przez Kupującego Produktu Olini w Sklepie. Usługa Powiadomienia o dostępności jest świadczona przez Sprzedawcę nieodpłatnie przez czas do momentu pojawienia się Produktu objętego Powiadomieniem w Sklepie. Usługa świadczona jest jednorazowo, tj. jednorazowe zapisanie się przez Kupującego na Powiadomienie o dostępności powoduje wysłanie do Kupującego jednej wiadomości e-mail z informacją o dostępności Produktu po jego pojawieniu się w Sklepie. W celu otrzymania kolejnego Powiadomienia o dostępności Kupujący winien ponowie zapisać się na usługę Powiadamiania o dostępności.

13. Kupujący może również skorzystać z usługi elektronicznej polecenia produktu Olini innej osobie. Usługa polecenia świadczona jest poprzez aplikację Refericon. W celu polecenia produktu Olini należy wpisać w wyskakujące okienko adres e-mail osoby, której Kupujący poleca produkt Olini. Kupujący może również podać swój adres e-mail, w celu otrzymania od Sprzedawcy kodu rabatowego uprawniającego do 10% zniżki na kolejne zakupy w Sklepie internetowym. Wysłanie polecenia oraz odebranie rabatu wymaga nadto zaznaczenia checkbox obok oświadczenia o zapoznaniu się Kupującego z Regulaminem poleceń, oraz kliknięcia przycisku „Odbieram swój rabat”. Regulamin poleceń jest dostępny do kliknięciu w hiperłącze. Regulamin poleceń oraz aplikacja Refericon udostępniane są przez Refericon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Wielka 18/12, 61- 775 Poznań). Na skutek polecenia osoba, kórej adres e-mail podał Kupujący, otrzymuje wiadomość e-mail od Kupującego, zachęcającą do zakupów w Sklepie internetowym, z linkiem do Sklepu internetowego oraz kod rabatowy uprawniający do 10% jednorazowej zniżki na zakupy w Sklepie internetowym.

14. Usługa elektroniczna w postaci Porzuconego Koszyka świadczona jest przez Sprzedawcę, jeżeli Kupujący rozpoczął korzystanie z Formularza zamówienia, uzupełnił pola obowiązkowe w Formularzu zamówienia, zaznaczył checkbox "Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem sprzedaży Olini i akceptuję jego postanowienia" oraz checkbox "Oświadczam, że zostałem pouczony o prawie odstąpienia od umowy oraz zapoznałem się z Polityką prywatności" oraz kliknął w pole "Płatność i dostawa", natomiast nie zrealizował kolejnych kroków korzystania z Formularza zamówienia, a fakt ten zostanie odnotowany przez system, z którego korzysta Sprzedawca. Usługa elektroniczna w postaci Porzuconego Koszyka polega na otrzymaniu przez Kupującego na podany w Formularzu zamówienia adres e-mail powiadomienia o możliwości finalizacji niedokończonego Zamówienia. Powiadomienia o możliwości finalizacji niedokończonego Zamówienia wysyłane są przez Sprzedawcę maksymalnie trzy razy. Zawarcie umowy o świadczenie usługi elektronicznej Porzuconego Koszyka jest dobrowolne. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej Porzuconego Koszyka wygasa po upływie trzeciego dnia od dnia dodania danego Produktu do Koszyka. Kupującemu przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi elektronicznej Porzuconego Koszyka ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, poprzez: przesłanie Sprzedawcy wiadomości o rezygnacji z usługi elektronicznej Porzuconego Koszyka na adres e-mail znajdujący się w ramach wysyłanej wiadomości powiadamiającej, złożenie zamówienia na Produkty znajdujące się w Koszyku, złożenie zamówienia na Produkty znajdujące się w Koszyku i usunięcie pozostałych Produktów.

15. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 14 - dniowego okresu wypowiedzenia, przesyłając Kupującemu oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej podany przy składaniu Zamówienia. Wypowiedzenia tego Sprzedawca może dokonać z ważnych przyczyn, do których należą:
− korzystanie przez Kupującego ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu,
− korzystanie przez Kupującego ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
− przesłanie lub umieszczenie przez Kupującego w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

16. Kupujący może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu za pośrednictwem poczty e-mail na adres: [email protected] albo w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

17. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jak i rozwiązanie tej umowy nie ma wpływu na prawa nabyte przez Kupującego i Sprzedawcę przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem tej umowy.

18. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
− blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, które obsługują wiadomości e-mail Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail wysłanych przez Sprzedawcę przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego,
− za transakcje dokonane za pośrednictwem Sklepu internetowego przez nieuprawnione osoby trzecie,
− zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością infrastruktury technicznej Kupującego,
− szkody wynikłe na skutek podania przez Kupującego błędnych, nieprawdziwych lub niepełnych informacji podczas składania Zamówienia poprzez serwis Sklepu internetowego, a także szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania przez Kupującego postanowień Regulaminu.

 

§ 3. Zawarcie Umowy sprzedaży

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronie internetowej www.olini.pl lub w innych miejscach służących eksponowaniu Produktu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Przed zawarciem Umowy sprzedaży, Sprzedawca zapewnia Kupującemu udzielenie wyczerpujących informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość. Informacje obejmują w szczególności:
− główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposób porozumiewania się z Kupującym;

− dokładne dane identyfikujące Sprzedawcę;

− adres siedziby Sprzedawcy, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu;

− adres, pod którym Kupujący może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres siedziby Sprzedawcy;

− łączną cenę za Produkt wraz z podatkami;

− koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia Umowy sprzedaży w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;

− sposób i termin zapłaty;

− sposób i termin spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę oraz procedura rozpatrywania reklamacji;

− sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, a także wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży;

− koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, które ponosi Kupujący oraz koszty zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;

− brak prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, w sytuacjach określonych w Ustawie o prawach konsumenta, lub okoliczności, w których Kupujący traci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży;

− obowiązek Sprzedawcy dostarczenia rzeczy bez wad;

− istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji;

− minimalny czas trwania zobowiązań Kupującego wynikających z Umowy sprzedaży;

− możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Kupującego Zamówienia. Złożenie przez Kupującego Zamówienia stanowi wyrażenie woli związania się Umową sprzedaży ze Sprzedawcą i złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta. Zamówienia można składać poprzez Formularz zamówienia zamieszczony na stronie Sklepu internetowego www.olini.pl lub przez telefon.

4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia należy wejść na stronę internetową: www.olini.pl, dokonać wyboru interesującego Produktu podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty. Wybór Produktów będących przedmiotem Zamówienia dokonywany jest poprzez dodanie ich do Koszyka.

5. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT przy składaniu Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia należy zaznaczyć opcję „Chcę otrzymać fakturę VAT” oraz uzupełnić dane wymagane do wystawienia faktury.

6. W celu dokonania Zamówienia konieczne jest zapoznanie się przez Kupującego z Regulaminem oraz jego akceptacja. Przy składaniu Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia zaznaczenie opcji „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną Olini i akceptuję jego postanowienia” oznacza, że Kupujący zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego postanowienia i wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone. Brak takiej akceptacji powoduje brak możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego, w tym w szczególności uniemożliwia złożenie Zamówienia. Regulamin jest udostępniany w taki sposób, aby Kupujący mógł go przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.

7. Po rozpoczęciu przez Kupującego procesu złożenia Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia lub po zalogowaniu się do Konta Klienta, tj. po dodaniu przez Kupującego do Koszyka Produktu (ów) dostępnego w Sklepie Internetowym, Kupujący otrzyma:

a. na wskazany w Formularzu Zamówienia lub w Koncie Klienta adres poczty elektronicznej powiadomienie e-mail o dodaniu Produktu (ów) do Koszyka oraz możliwości dokończenia Zamówienia,

b. na wskazany w Formularzu Zamówienia lub w Koncie Klienta numer telefonu powiadomienie SMS o dodaniu Produktu (ów) do Koszyka oraz możliwości dokończenia Zamówienia.

8. Po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia obejmujące: przedmiot Zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Produktów, w tym podatków, kosztów dostawy i innych dodatkowych kosztów, metodę płatności, sposób i miejsce dostawy, czas dostawy, dokładne dane Sprzedawcy oraz sposób porozumiewania się z Kupującym. Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wyboru Produktu do momentu naciśnięcia przycisku: „Zamawiam i płacę” tj. do momentu złożenia Zamówienia. W przypadku składania Zamówienia telefonicznego powyższe informacje Sprzedawca przekazuje Kupującemu ustnie.

9. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie:

a. drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres e-mail, oraz/lub

b. powiadomieniem SMS na wskazany przez Kupującego numer telefonu,

co powoduje związanie Kupującego jego Zamówieniem i stanowi przyjęcie Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie i zabezpieczenie treści zawartej Umowy sprzedaży następuje przez przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w niniejszym ustępie. W przypadku Zamówienia telefonicznego wyżej wymienione potwierdzenie może być dokonywane drogą wiadomości sms lub w formie korespondencji pisemnej wysłanej na wskazany przez Kupującego adres. W wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie Zamówienia Sprzedawca zamieszcza link do Regulaminu, którego załącznikiem jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość oraz pouczenie o prawie odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę- konsumenta oraz link do „Polityki prywatności”.

10. W trakcie procesu realizacji Zamówienia, Sprzedawca będzie informował Kupującego o etapach realizacji Zamówienia (tj. przyjęcie płatności, kompletowanie Produktów do wysyłki, wysyłka Zamówienia, dostarczenie Zamówienia), poprzez przesyłanie wiadomości:

a. drogą elektroniczną, na wskazany przez Kupującego adres e-mail, oraz/lub

b. powiadomieniem SMS na wskazany przez Kupującego numer telefonu.

11. Sprzedawca ma możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży:

− w przypadku, gdy dane konieczne do złożenia i realizacji Zamówienia nie zostaną uzupełnione lub zostaną uzupełnione niepoprawnie, a kontakt z Kupującym nie jest możliwy,

− w przypadku, gdy Produkty będące przedmiotem Zamówienia nie są dostępne lub w przypadku uszkodzenia tych Produktów przed ich wysłaniem do Kupującego. W takim przypadku Sprzedawca uprzednio kontaktuje się z Kupującym w celu skonsultowania decyzji o dalszej realizacji zamówienia. W razie braku możliwości uzgodnienia wspólnego stanowiska Sprzedawca ma możliwość jednostronnego odstąpienia od Umowy sprzedaży.

12. Po dostarczeniu Kupującemu Produktów zakupionych w Sklepie Internetowym, Sprzedawca może zwrócić się do Kupującego, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS, z pytaniem o zadowolenie z otrzymanych Produktów, jakość obsługi Kupującego w Sklepie Internetowym lub z propozycją zakupu innych Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym.

 

§ 4. Ceny produktów i płatności

1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) oraz określone są w wartości brutto tj. zawierają podatki oraz inne daniny publiczne należne w związku z zakupem Produktu, a tym samym stanowią całkowity wymiar świadczenia należnego Sprzedającemu od Kupującego w związku z zakupem Produktu.

2. Cena jednostkowa Produktu uważana jest za wiążąco uzgodnioną pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą z chwilą złożenia Zamówienia.

3. Składając zamówienie Kupujący może wybrać następujące sposoby płatności:
− Płatność przy odbiorze - za pobraniem u dostawcy (dotyczy tylko zamówień wysłanych na teren Polski);

− Płatność przelewem online - wpłata za pośrednictwem kanału płatności online, na konto jednego z partnerów sklepu - serwisu Przelewy24 lub Blue Media S.A.; serwisy Przelewy24 oraz Blue Media S.A. udostępniają następujące formy płatności: płatność za pośrednictwem Blik, przelew online za pośrednictwem wybranego banku, płatność kartami płatniczymi (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), płatność odroczona PayPo; podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

− Płatność z wykorzystaniem serwisu PayPal;

− Płatność przelewem tradycyjnym - wpłata bezpośrednio na konto Miramar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze: 63 1750 0012 0000 0000 3979 2443 w Raiffeisen Pol Bank.

4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności.

5. Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Produkt, najpóźniej w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni kalendarzowych (z uwzględnieniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy - Dz.U. z 2015 r. poz. 90 z późń. zm.), następujących po dniu, w którym otrzymał wiadomość e-mail z potwierdzeniem Zamówienia.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w § 4 ust. 5 za uprzednim poinformowaniem Kupującego.

 

§ 5. Dostawa

1. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące formy dostawy zamówienia:
− przesyłka kurierska realizowana za pośrednictwem DHL lub DPD, wg wyboru Kupującego, po wcześniejszej przedpłacie,
− przesyłka kurierska pobraniowa realizowana za pośrednictwem DHL lub DPD, wg wyboru Kupującego,
- przesyłka kurierska odbierana przez Kupującego w punkcie odbioru DHL.

2. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. W celu realizacji zamówienia poza granice Polski Kupujący zobowiązuje się każdorazowo indywidualnie ustalić koszt i czas dostawy ze Sprzedawcą. Więcej informacji o dostawie poza granice Polski i jej szacunkowym czasie realizacji znajduje się pod adresem: https://olini.pl/strona/dostawa-za-granice.

3. Kupujący zostanie poinformowany o wysokości kosztów dostawy w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy oraz płatności.

4. Jeżeli wartość zamówionych Produktów przekracza 199,00 zł Sprzedawca pokrywa koszty dostawy zamówienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie ze sposobem dostawy wybranym przez Kupującego, dostępnym w formularzu Zamówienia. W przypadku, gdy Sprzedawca udostępni Kupującemu kody rabatowe powodujące obniżenie ceny Produktu i w rezultacie zastosowania takiego kodu rabatowego wartość zamówionych Produktów spadnie poniżej 199, 00 zł, koszty dostawy Produktów pokrywa Kupujący.

5. Dostawa Produktu na rzecz Kupującego jest dokonywana niezwłocznie (najczęściej Produkt jest wysyłany następnego dnia roboczego), zazwyczaj do 3-5 dni roboczych, najpóźniej jednak do 30 dni, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Termin 30-dniowy liczy się od dnia zapłaty, a w przypadku wyboru dostawy za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy sprzedaży (otrzymania przez Kupującego potwierdzenia złożenia Zamówienia od Sprzedawcy).

 

§ 6. Polityka opinii:

1. Sprzedawca zapewnia możliwość wystawiania opinii na temat Produktów i Sklepu internetowego zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie Regulaminu.

2. W ramach Sklepu internetowego wyróżnia się dwa rodzaje opinii: opinie oznaczone jako Opinie Niezweryfikowane, które są publikowane w sekcji Historie klientów oraz opinie oznaczone jako Opinie Zweryfikowane.

3. Opinie Niezweryfikowane. Sprzedawca nie zapewnia weryfikacji pod kątem tego, czy opiniujący faktycznie używał danego Produktu lub dokonał jego zakupu w Sklepie internetowym. Takie opinie mogą pochodzić zarówno od osób, które dokonały zakupu w Sklepie internetowym, jak i od osób, które nie dokonały takiego zakupu. Autor opinii ma w każdym momencie możliwość modyfikacji wystawionej opinii. Autor opinii może również w każdym czasie skontaktować się ze Sprzedawcą, z żądaniem usunięcia sporządzonej przez niego opinii. W takim przypadku opinia jest usuwana bez zbędnej zwłoki.

4. Opinie Zweryfikowane. Opinie te są wystawiane przez Kupującego, który używał lub zakupił Produkt w Sklepie internetowym. Proces wystawiania takich opinii odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w ust. 5 -14 niniejszego paragrafu.

5. Kupujący może skorzystać z usługi elektronicznej polegającej na wystawieniu opinii dotyczącej: obsługi zamówienia w Sklepie Internetowym lub Produktów zakupionych za pośrednictwem Sklepu internetowego. Wystawienie opinii ma charakter nieodpłatny i dobrowolny. Przedmiotem opinii może być również zdjęcie Produktu zakupionego w Sklepie internetowym.

6. Proces wystawiania opinii i ich weryfikacji obsługiwany jest przez podmioty zewnętrzne:
a. serwis Opineo.pl, prowadzony przez Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 49, 02- 672 Warszawa (dalej: Opineo), oraz
b. spółkę TrustMate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bartoszowiska 3, 51-641 Wrocław (dalej: TrustMate).

7. Dane osobowe Kupującego przekazywane są Opineo i TrustMate na zasadach opisanych w Polityce Prywatności i wyłącznie w celu zebrania oraz weryfikacji opinii o dokonanych zakupach.

8. W celu zbadania satysfakcji Kupującego z obsługi jego zamówienia w Sklepie Internetowym, Opineo wysyła do Kupującego w formie e-mail zaproszenie do wystawienia opinii, wraz z linkiem do formularza online umożliwiającego wystawienie opinii. Zaproszenie wysyłane jest do Kupującego po dokonaniu zakupu w Sklepie Internetowym. Formularz online umożliwia Kupującemu udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, dokonanie ich oceny, dodanie własnego opisu do opinii. Opineo może ponowić wysyłkę do Kupującego zaproszenia do wystawienia opinii, w przypadku braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia. Opinia o satysfakcji z obsługi w Sklepie Internetowym może zostać wystawiona wyłącznie przez Kupującego, który dokonał zakupu w Sklepie Internetowym.

9. W celu uzyskania opinii Kupującego o Produkcie zakupionym w Sklepie Internetowym, TrustMate wysyła do Kupującego w formie e-mail zaproszenie do wystawienia opinii, wraz z linkiem do formularza online umożliwiającego wystawienie opinii. Zaproszenie wysyłane jest do Kupującego po dokonaniu zakupu w Sklepie Internetowym. Formularz online umożliwia Kupującemu udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, dokonanie ich oceny, dodanie własnego opisu do opinii oraz dodanie zdjęcia zakupionego Produktu. TrustMate może ponowić wysyłkę do Kupującego zaproszenia do wystawienia opinii, w przypadku braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia. Opinia o Produkcie może zostać wystawiona wyłącznie przez Kupującego, który dokonał zakupu w Sklepie Internetowym oraz może dotyczyć wyłącznie tych Produktów, które zostały przez niego zakupione.

10. TrustMate weryfikuje, czy treść opinii wystawionej przez Kupującego dotyczy Produktu zakupionego przez niego w Sklepie Internetowym. W przypadku stwierdzenia przez TrustMate, że opinia wystawiona przez Kupującego nie dotyczy zakupionego Produktu, przykładowo (lecz nie wyłącznie) treść opinii dotyczy procesu obsługi w Sklepie Internetowym lub wysyłki i dostawy Produktu, TrustMate informuje o tym Kupującego oraz usuwa taką opinię.

11. Sprzedawca publikuje opinie dotyczące Produktów oraz opinie dotyczące satysfakcji z obsługi w Sklepie Internetowym na stronie Sklepu Internetowego. Opinie publikowane są także na stronach Opineo lub TrustMate - w zależności od tego, który z tych podmiotów weryfikował opinię.

12. Sprzedawca, Opineo i TrustMate w żaden sposób nie ingerują w treść publikowanych opinii ani nie dokonują wyboru opinii, które zostaną opublikowane, w zależności od ich treści. Autorem opinii nie może być Sprzedawca ani jego pracownicy lub współpracownicy bez względu na podstawę prawną współpracy.

13. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że opinia wystawiona przez Kupującego jest negatywna, Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym w celu wyjaśnienia przyczyn niezadowolenia z poziomu obsługi w Sklepie Internetowym lub z zakupionego Produktu oraz zaproponowania ewentualnej rekompensaty. Sprzedawca może również udzielić odpowiedzi na opublikowaną negatywną opinię Kupującego. Sprzedawca uznaje opinię za negatywną w szczególności w sytuacji, gdy Kupujący podczas opiniowania przyznał 3 lub mniej gwiazdek.

14. Autor opinii ma w każdym momencie możliwość modyfikacji wystawionej opinii poprzez formularz online przesłany mu uprzednio poprzez email, przez Opineo lub TrustMate. Autor opinii może również w każdym czasie skontaktować się ze Sprzedawcą, Opineo lub TrustMate z żądaniem usunięcia sporządzonej przez niego opinii. W takim przypadku opinia jest usuwana bez zbędnej zwłoki.

 

§ 7. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Konsument lub Przedsiębiorca- konsument dokonujący zakupu Produktu, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może od tej Umowy sprzedaży odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w § 6 ust. 5 poniżej, składając jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w terminie czternastu (14) dni od dnia wydania Produktu lub jego ostatniej części. Aby skutecznie odstąpić od Umowy sprzedaży wystarczy wysłać do Sprzedawcy przed upływem ww. terminu pisemne oświadczenie Konsumenta lub Przedsiębiorcy- konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą tradycyjną na adres: Miramar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu, Nowa Wieś 155, 58-308 Wałbrzych lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected].

2. Konsument lub Przedsiębiorca- konsument ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży również z wykorzystaniem wzoru odstąpienia od umowy zawartego w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub wzoru, który stanowi załącznik do Regulaminu.

3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument lub Przedsiębiorca- konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, najlepiej wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – jednak nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres: Miramar Sp. z o.o., ul. Strzegomska 49, 58-160 Świebodzice.

5. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu tj. koszt opakowania i odesłania Produktu w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży zawartej na odległość ponosi Konsument lub Przedsiębiorca- konsument.

6. W przypadku, gdy prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży realizuje Przedsiębiorca- konsument, Sprzedawca po zaakceptowaniu zwrotu Produktu wystawi fakturę korygującą. Przedsiębiorca - konsument zobowiązany jest wskazać adres poczty elektronicznej e-mail, na który Sprzedawca wyśle fakturę korygującą. W przypadku, gdy Przedsiębiorca- konsument nie wskaże wyraźnie adresu poczty elektronicznej e-mail, na jaki chce otrzymać fakturę korygującą, Sprzedawca wyśle fakturę korygującą na adres poczty elektronicznej e-mail, jakim posługiwał się Przedsiębiorca- konsument w celu zawarcia Umowy sprzedaży. Przedsiębiorca- konsument obowiązany jest potwierdzić Sprzedawcy otrzymanie faktury korygującej poprzez przesłanie zwrotnie wiadomości elektronicznej. Potwierdzeniem otrzymania przez Przedsiębiorcę- konsumenta faktury korygującej jest wiadomość zwrotna od Przedsiębiorcy- konsumenta, potwierdzająca otrzymanie faktury korygującej.

7. Konsument lub Przedsiębiorca- konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W okresie na odstąpienie od Umowy sprzedaży Konsument lub Przedsiębiorca- konsument powinien obchodzić się z Produktem i sprawdzać go z należytą starannością. Konsument lub Przedsiębiorca- konsument powinien zwrócić Produkt w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał (z zastrzeżeniem zdania pierwszego). W szczególności do Produktu powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Produktem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty.

8. Konsument lub Przedsiębiorca- konsument ma prawo otworzyć opakowanie, aby uzyskać dostęp do Produktu, jeżeli podobne Produkty są zazwyczaj wystawiane w sklepach stacjonarnych bez opakowania. Zalecane jest, aby zwracany Produkt był zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W takim przypadku należy zadbać o to, aby Produkt był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie. Przesyłkę przed nadaniem należy oznaczyć właściwym adresem Sprzedawcy, do którego Produkt jest zwracany.

9. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy- konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu do Konsumenta lub Przedsiębiorcy- konsumenta, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę- konsumenta przy składaniu Zamówienia sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Produktu oferowany przez Sprzedawcę.

10. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę- konsumenta ceny Produktu i poniesionych kosztów dostawy zostanie dokonany najpóźniej po otrzymaniu Produktu z powrotem od Konsumenta lub Przedsiębiorcy- konsumenta lub po dostarczeniu przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę- konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności następuję przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Zdanie powyżej nie ma zastosowania do sytuacji, w której Kupujący dokonał zapłaty wybierając uprzednio formę płatności „za pobraniem” Sprzedający dokona wówczas zwrotu wpłaconych przez Kupującego środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy- konsumentowi w przypadku umowy:
− dotyczącej nagrań dźwiękowych lub wizualnych danych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte przez Kupującego;
− o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy- konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Konsumenta lub Przedsiębiorcy- konsumenta o utracie prawa odstąpienia od umowy;
− w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy- konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (w szczególności wskutek imiennej rejestracji produktu przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę- konsumenta w bazie danych producenta, co powoduje przypisanie produktu do Konsumenta lub Przedsiębiorcy- konsumenta);
− sprzedaży Produktów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
− w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
− w której Konsument lub Przedsiębiorca- konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument lub Przedsiębiorca- konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy- konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
− w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
− o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
− o świadczenie usług w zakresie przewozu Produktów, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
− w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
− w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
− zawartej w drodze aukcji publicznej.

 

§ 8. Reklamacja przy sprzedaży

1. Jeżeli Kupującym jest Konsument lub Przedsiębiorca-konsument, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową zgodnie z regulacjami zawartymi w Ustawie o prawach konsumenta.

2. Kupujący może złożyć reklamację:
i. w formie pisemnej – w postaci reklamacji opatrzonej podpisem Kupującego i wysłanej na adres Sprzedawcy;
ii. w formie ustnej – w postaci reklamacji złożonej telefonicznie;
iii. w formie elektronicznej – za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres skrzynki elektronicznej Sprzedawcy.

3. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
i. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
ii. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Kupującemu, o którym Kupujący powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

4. Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
i. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
ii. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla produktu tego rodzaju i których Kupujący może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
− nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
− przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
− publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy;
iii. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Kupujący może rozsądnie oczekiwać;
iv. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Kupującemu przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie, o którym mowa w §7 ust. 4, jeżeli Kupujący, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w §7 ust. 4 oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.

6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia jest dłuższy. Jeżeli brak zgodności Produktu z umową, ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, domniemywa się, że istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z umową.

7. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Produktu z umową, o którym mowa w § 7 ust. 6, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

8. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać jego naprawy lub wymiany.

9. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Kupujący żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Kupujący żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w spo-sób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.

10. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Kupującego o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Kupujący go nabył.

11. Kupujący udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie a Sprzedawca odbiera od Kupującego Produkt na swój koszt.

12. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów.

13. Kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony.

14. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy w następujących przypadkach:
i. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową zgodnie z § 7 ust. 9;
ii. Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową zgodnie z § 7 ust. 10-12;
iii. brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, pomimo tego, że Sprzedawca próbował naprawić lub wymienić Produkt;
iv. brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo od-stąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony, o których mowa w § 7 ust. 8-13;
v. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że naprawa lub wymiana Pro-duktu nie nastąpi w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

15. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z umową.

16. Sprzedawca zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o obniżeniu ceny.

17. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na pod-stawie umowy Kupujący może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Kupującego wraz z Produktami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Kupujący zgodził się zatrzymać wyłącznie produkty zgodne z umową.

18. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową jest istotny. Na Sprzedawcy spoczywa obowiązek wykazania, że niezgodność Produktu z umową nie ma istotnego charakteru.

19. W razie odstąpienia od umowy Kupujący niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

20. Kupujący może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków z tytułu reklamacji, o których mowa w § 7 ust. 8-19.

21. Okres rozpatrywania reklamacji wynosi czternaście (14) dni roboczych liczonych od dnia otrzyma-nia reklamowanego Produktu przez Sprzedawcę.

22. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany lub naprawy Produktu lub złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni, uważa się że żądanie to uznał za uzasadnione.

23. Nie stanowią podstawy reklamacji niewielkie różnice w zewnętrznym wyglądzie Produktu wydawanego Kupującemu w zestawieniu z wyglądem Produktu (także tego samego rodzaju, marki i modelu) prezentowanym w formie graficznej, które mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego, w szczególności nie ogranicza w żaden sposób praw Kupującego do odstąpienia od umowy.

 

§ 9. Reklamacja usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego, mogą być składane z tytułu:

− niedotrzymania z winy Sprzedawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Kupującego,

− niewykonania, nienależytego wykonania usług przez Sprzedawcę lub wadliwego ich rozliczenia.

2. Reklamacja dotycząca niewykonania lub nienależytego wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.

3. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 (słownie: czternastu) dni licząc od dnia jej wniesienia.

 

§ 10. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

1. Postanowienia zawarte w §9 Regulaminu dotyczą wyłącznie Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami lub Przedsiębiorcami- konsumentami, tj. Kupujących będących przedsiębiorcami lub zawierających Umowę sprzedaży w imieniu przedsiębiorcy, w sytuacji, gdy umowa ta ma dla przedsiębiorcy charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.

2. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne dla Przedsiębiorcy sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Kupującego sposobu płatności w Zamówieniu oraz faktu zawarcia Umowy sprzedaży.

3. Produkty będące przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim przypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Przedsiębiorcy za wady rzeczy sprzedanej, pod warunkiem przedstawienia przez Przedsiębiorcę dowodu zakupu rzeczy (faktury VAT lub paragonu fiskalnego).

6. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Sprzedawcy o wadzie niezwłocznie od jej wykrycia, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

7. Okres rozpatrywania reklamacji złożonej przez Przedsiębiorcę wynosi trzydzieści (30) dni od dnia otrzymania reklamowanego Produktu przez Sprzedawcę. Termin ten może zostać przedłużony w uzasadnionych przypadkach, o czym Przedsiębiorca zostanie poinformowany. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy w powyżej zakreślonym terminie jest równoznaczny z uznaniem żądania za nieuzasadnione.

8. Koszty dostarczenia rzeczy wadliwej do miejsca wydania ponosi Przedsiębiorca.

9. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów z tytułu Umowy sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy tylko za typowe szkody, przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.

 

§ 11. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Kupującego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem jest Miramar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu, Nowa Wieś 155, 58-308 Wałbrzych, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000162432, REGON: 89021303400000, NIP: 8860027066.

2. Zasady przetwarzania danych osobowych Kupującego reguluje "Polityka prywatności", zamieszczona na stronie Sklepu internetowego www.olini.pl.

 

§ 12. Prawa autorskie

Wszelkie treści zamieszczone w serwisie Sklepu internetowego www.olini.pl, w tym w szczególności znaki graficzne, zdjęcia oraz opisy produktów są chronione prawami autorskimi w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich. Żaden z elementów treści publikowanych ww. serwisie nie może być rozpowszechniany lub kopiowany w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody właściciela tych treści tj. Miramar spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu.

 

§ 13 Treści Nielegalne i Treści Niezgodne z Regulaminem

1. Użyte w niniejszym paragrafie terminy oznaczają:
- Platforma internetowa – usługa hostingu, która na żądanie Kupującego lub Użytkownika przechowuje i rozpowszechnia publicznie informacje, chyba że takie działanie jest nieznaczną lub wyłącznie poboczną cechą innej usługi lub nieznaczną funkcją głównej usługi, i ze względów obiektywnych i technicznych nie można z niej skorzystać bez takiej innej usługi, a włączenie takiej cechy lub funkcji w taką inną usługę nie jest sposobem na obejście stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych);
- Usługa hostingu – usługa polegająca na przechowywaniu Treści przekazanych przez Kupującego lub Użytkownika oraz na jego żądanie;
- Odbiorca usługi – każda osoba lub podmiot mogący zapoznać się z Treściami w obrębie Sklepu internetowego, w tym Kupujący lub Użytkownik;
- Użytkownik – każda osoba lub podmiot, który zamieścił Treści w obrębie Sklepu internetowego, niebędący Kupującym;
- Treści – wszelkie informacje przekazywane przez Kupującego lub Użytkownika w dowolnej formie w ramach strony internetowej Sklepu internetowego;
- Treści Nielegalne – informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii Europejskiej lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii Europejskiej, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa.

2. Jeżeli Sprzedawca umożliwia Kupującemu lub Użytkownikowi pozostawienia Treści w ramach działania Sklepu internetowego, to Treści te są przechowywane zgodnie z niniejszym paragrafem Regulaminu.

3. W niniejszym paragrafie Regulaminu określone są zasady dotyczące ograniczeń nałożonych przez Sprzedawcę w zakresie korzystania z jego usług w związku z informacjami przekazywanymi przez Kupującego lub Użytkownika, w tym informacje na temat wszelkich procedur i narzędzi wykorzystywanych do celów moderowania Treści.

4. Sprzedawca wyznacza adres e-mail [email protected] jako pojedynczy punkt kontaktowy. Punkt kontaktowy umożliwia bezpośrednią komunikację Sprzedawcy z organami państw członkowskich, Komisją Europejską i Radą Usług Cyfrowych oraz jednocześnie umożliwia Odbiorcom usługi bezpośrednią i szybką komunikację ze Sprzedawcą drogą elektroniczną, w sposób przyjazny dla Użytkowników. Sprzedawca wskazuje język polski oraz język angielski do celów komunikacji z punktem kontaktowym.

5. Sprzedawca świadczy usługi pośrednictwa, które polegają na umożliwieniu Kupującemu lub Użytkownikowi udostępnienie Treści na stronie Sklepu Internetowego, które obejmują dodawanie opinii o Produkcie (zarówno Opinii Zweryfikowanych jak i Opinii Niezweryfikowanych), zgodnie z § 6 Regulaminu (Polityka opinii).

6. Kupujący oraz Użytkownik nie mogą publikować na stronie internetowej Sklepu następujących Treści:
a. Treści Nielegalnych,
b. Treści Niezgodnych z Regulaminem, w tym:
- w przypadku opinii publikowanych przez Kupującego Treści niezwiązanych z zakupionym przez Kupującego Produktem;
- Treści zawierających obraźliwe lub wulgarne słownictwo, spam;
- Treści nawołujących do nienawiści, przemocy lub dyskryminacji;
- w przypadku treści publikowanych przez Kupującego Treści reklamujących i zachęcających do korzystania z innych stron internetowych;
- w przypadku treści publikowanych przez Kupującego Treści zawierających linki, odnośniki do innych stron internetowych lub programów komputerowych.

7. W przypadku naruszenia ww. zasad publikowania Treści na stronie internetowej Sklepu, Sprzedawcy przysługuje uprawnienie do ich moderacji polegającej w szczególności na ograniczeniu w zakresie widoczności, uniemożliwieniu dostępu do Treści, usunięciu Treści, depozycjonowaniu Treści, zawieszeniu lub zamknięciu Konta Klienta.

8. Sprzedawca przy dokonywaniu oceny oraz nakładaniu ograniczeń, o których mowa w ust. 7, działa z należytą starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron, w tym zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej Odbiorców usługi, takich jak wolność wypowiedzi, wolność i pluralizm mediów i inne prawa podstawowe i wolności.

9. Sprzedawca przedstawia Kupującemu lub Użytkownikowi oraz wszystkim zainteresowanym Odbiorcom usługi jasne i konkretne uzasadnienie w odniesieniu do ograniczeń nałożonych ze względu na fakt, iż informacje przekazane przez Kupującego lub Użytkownika stanowią Treści Nielegalne lub Treści Niezgodne z Regulaminem (jeżeli Sprzedawca zna ich odpowiednie elektroniczne dane kontaktowe).

10. Sprzedawca nie identyfikuje ani nie weryfikuje uprzednio Treści Nielegalnych lub Treści Niezgodnych z Regulaminem, w tym nie stosuje zautomatyzowanych metod dla takiej identyfikacji czy weryfikacji. Decyzje o Treściach Nielegalnych lub Treściach Niezgodnych z Regulaminem Sprzedawca podejmuje w oparciu o informacje, którymi dysponuje albo które zostały przekazane przez osoby trzecie.

11. Sprzedawca wprowadza procedury i mechanizmy, które umożliwiają dowolnej osobie lub dowolnemu podmiotowi zgłoszenie Treści (Odbiorcy usługi), którą Odbiorca usługi uważa za Treści Nielegalne lub Treści Niezgodne z Regulaminem.

12. Odbiorca usługi może zgłosić Sprzedawcy Treści, które uznaje za Treści Nielegalne lub Treści Niezgodne z Regulaminem, drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]. W tym celu Odbiorca usługi może skorzystać z formularza załączonego do Regulaminu.

13. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 12, muszą być zawarte następujące informacje:
a. wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których osoba lub podmiot dokonujący zgłoszenia uważa, że odpowiednie informacje stanowią Treści Nielegalne lub Treści Niezgodne z Regulaminem;
b. jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi hostingu;
c. imię i nazwisko lub nazwa oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszeń dotyczących przestępstw związanych z niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, przestępstw związanych z wykorzystywaniem seksualnym, przestępstw związanych z pornografią dziecięcą, nabywaniem dzieci do celów seksualnych; lub związanych z jednym z tych przestępstw;
d. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawdziwe i kompletne.

14. Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w ust. 12, zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, który dokonał zgłoszenia, Sprzedawca bez zbędnej zwłoki przesyła osobie lub podmiotowi dokonującemu zgłoszenie potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.

15. Sprzedawca podejmuje decyzje w ramach zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia.

16. Sprzedawca powiadamia Odbiorcę usługi o swojej decyzji w odniesieniu do informacji, których dotyczy zgłoszenie, przekazując informacje na temat możliwości odwołania się od podjętej decyzji.

17. Sprzedawca rozpatruje wszystkie zgłoszenia, które otrzymuje w ramach procedur i mechanizmów, o których mowa w ust. 12, oraz podejmuje decyzje w odniesieniu do informacji, których dotyczą zgłoszenia, w sposób terminowy, niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. W trakcie rozpatrywania i podejmowania decyzji Sprzedawca nie stosuje zautomatyzowanych rozwiązań.

18. Odbiorcy usługi przysługuje uprawnienie do złożenia odwołania od decyzji Sprzedawcy w terminie 14 dni od daty odebrania decyzji.

19. W ciągu 14 dni od dnia otrzymania odwołania od decyzji, Sprzedawca rozpatruje odwołanie i poinformuje Odbiorcę usługi o swojej decyzji wraz z uzasadnieniem.

20. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Treści Kupującego lub Użytkownika, w szczególności Treści Nielegalne opublikowane na stronie Sklepu internetowego, pod warunkiem, że Sprzedawca:
- nie ma faktycznej wiedzy o nielegalnej działalności lub nielegalnych treściach, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych - nie wie o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o nielegalnej działalności lub nielegalnych treściach; lub
- podejmuje bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do Treści Nielegalnych, gdy uzyska taką wiedzę lub wiadomość.

21. W przypadku gdy Sprzedawca poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.

22. Sprzedawca przekazuje koordynatorowi ds. usług cyfrowych właściwemu dla miejsca siedziby i Komisji – na ich wniosek i bez zbędnej zwłoki – informacje na temat średniej liczby aktywnych miesięcznie odbiorców usługi w Unii, obliczonej jako średnia liczba w okresie poprzednich sześciu miesięcy. Koordynator ds. usług cyfrowych lub Komisja mogą zażądać, aby Sprzedawca przekazał dodatkowe informacje dotyczące tego obliczenia, w tym wyjaśnienia i uzasadnienie odnośnie do wykorzystanych danych. Informacje te nie mogą zawierać danych osobowych.

§ 14. Postanowienia końcowe

1. Dostępnymi środkami porozumiewania się Kupującego ze Sprzedawcą są:
− telefon - + 48 693 222 687,

− e-mail - [email protected],

− adres korespondencyjny - Miramar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu, Nowa Wieś 155, 58-308 Wałbrzych

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku:
− wprowadzenia nowych lub zmiany istniejących, powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
− zmiany lub pojawienia się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów lub decyzji, rekomendacji, wytycznych lub zaleceń,
− zmiany warunków rynkowych,

− wprowadzenie do oferty lub wycofania z oferty Produktów,

− zmiany w oferowanych form dostawy, odbioru, sposobów zapłaty, w procedurze rozpatrywania reklamacji itd. wynikające ze sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa Sprzedawcy,

− konieczności sprostowania omyłek pisarskich, rachunkowych, a także zapewnienia jednoznaczności postanowień Regulaminu, nie zwiększająca zakresu obowiązków i nie zmniejszająca zakresu uprawnień Kupującego.

3. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego jeżeli zostały zachowane wymagania z art. 384 Kodeksu cywilnego. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Konsumentów lub Przedsiębiorców- konsumentów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian. O treści zmian Regulaminu Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.olini.pl wiadomości o zmianie Regulaminu.

4. Każdy Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Kupującego z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

5. We wszystkich sprawach wynikających lub mogących wyniknąć z Umowy sprzedaży wyłączna jurysdykcja przysługuje sądom polskim.

6. Spory powstałe pomiędzy Konsumentem lub Przedsiębiorcą- konsumentem a Sprzedawcą zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.01.2024 r.POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

 

 

KLAUZULA O NIEODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje zawarte na stronie internetowej: https://olini.pl/, https://olejenazdrowie.pl/, na stronie internetowej https://olini.pl/blog/baza-wiedzy (dalej łącznie: „Strony”) oraz w wiadomościach e-mail i messengerach z poradami dotyczącymi właściwości zdrowotnych i zastosowań olejów (dalej: „E-mail”), nie stanowią porady lekarskiej.

Wszelkie udostępniane materiały mają wyłącznie informacyjny oraz edukacyjny charakter. Informacje te nie mogą zastępować porady lekarza lub farmaceuty. Ewentualne wykorzystanie udostępnionych porad, zaleceń i rekomendacji powinno zostać uzgodnione z lekarzem prowadzącym.

Wszystkie udostępnione informacje i treści zostały zebrane i opracowane przez Miramar sp. z o.o. w dobrej wierze i na podstawie wiarygodnych źródeł.

Jednakże Miramar sp. z o.o., z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, nie ponosi odpowiedzialności za:

- kompletność, rzetelność ani aktualność informacji i opinii zamieszczonych na Stronach oraz w E-mail,
- decyzje podejmowane przez użytkowników na podstawie udostępnionych na Stronach oraz w E-mail informacji,
- skutki wykorzystania informacji udostępnianych na Stronach oraz w E-mail,
- zawartość innych stron połączonych ze Stronami,
- bezpośrednio lub pośrednio poniesione przez użytkowników Stron, odbiorców E-mail lub osoby trzecie straty, szkody, doznaną krzywdę,
- wypadki spowodowane przez użytkowników Stron lub osoby trzecie powstałe w wyniku działań związanych z korzystaniem z treści prezentowanej na Stronach,
- za ewentualne szkody związane z wykorzystaniem informacji zawartych na Stronach lub w E-mail jako porady lekarskiej,
- za treść komentarzy pozostawionych na Stronach przez osoby trzecie.

Użytkowanie Stron oraz prowadzenie korespondencji mailowej z Miramar sp. z o.o. jest równoznaczne z oświadczeniem przez użytkownika, iż zapoznał się z powyższymi informacjami i warunkami, rozumie ich treść i w pełni je akceptuje.

693 222 687
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium