0
Twój koszyk
Do darmowej dostawy pozostało: 199,00 zł freeshipping_textAfterPrice

Twój koszyk jest pusty

WYBIERZ SWÓJ PIERWSZY PRODUKT

Kod rabatowy podasz w kolejnym kroku
Wartość zamówienia 0,00 zł Kontynuuj zakupy

REGULAMIN KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MARKĘ OLINI

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursów jest Andrzej Mazurek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MConsulting ANDRZEJ MAZUREK z siedzibą przy ul. Stefana Czarnieckiego  4b/3, 78-100 Kołobrzeg, NIP: 6711036811, e mail: sklep@olini.pl (dalej: „Organizator”).
 2. Organizator powołuje jury konkursowe (dalej: „Jury”), składające się z 1-3 osób.
 3. Konkursy organizowane są wyłącznie w Internecie, z wykorzystaniem kanałów społecznościowych takich jak Instagram oraz Facebook. Warunkiem udziału w konkursach jest posiadania konta społecznościowe w portalu Facebook. Konkursy nie są organizowane, administrowane lub sponsorowane przez portal Facebook.
 4. Konkursy są organizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 5. Fundatorem nagród w konkursach jest Organizator. 
 6. Organizator oświadcza, że organizowane konkursy nie są grą hazardową, w tym grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty, grą na automatach ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2022.888 t.j. z dnia 2022.04.25)

 

2. Warunki uczestnictwa w konkursach

 1. W konkursach mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym dzieci powyżej 13 roku życia, oraz posiadające konto społecznościowe w portalu Facebook. 
 2. W konkursach nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora, spółki Miramar sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu lub innych  podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu konkursu i jego przeprowadzeniu, w szczególności członkowie jury, a także członkowie  najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych,  rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych i powinowatych  drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  
 3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz warunki konkretnego zadania konkursowego, opisane przez Organizatora w poście konkursowym w portalu Facebook. Jednocześnie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych. Udział w konkursach jest dobrowolny jednakże odmowa podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i profilu Facebook uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie, zaś odmowa podania adresu do korespondencji uniemożliwia wysyłkę nagrody. 
 4. W przypadku, gdy w trakcie trwania konkursu Organizator poweźmie co najmniej uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości lub prawidłowości danych podanych przez uczestnika konkursu lub stwierdzi wystąpienie innych nieprawidłowości po stronie uczestnika, w tym niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu lub warunków zadania konkursowego, może powziąć decyzję o usunięciu uczestnika z konkursu. O decyzji Organizator informuje uczestnika za pośrednictwem portalu Facebook. Od decyzji Organizatora o usunięciu uczestnika z udziału w konkursie uczestnikowi przysługuje prawo odwołania, realizowane poprzez przesłanie przez uczestnika w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o decyzji Organizatora, wiadomości email na adres email Organizatora: sklep@olini.pl. Organizator rozpatrzy odwołanie uczestnika jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie 14 dni od jego wpłynięcia. O sposobie rozpatrzenia odwołania Organizator poinformuje uczestnika poprzez wiadomość e mail wysłaną na adres, z którego przesłano odwołanie. Pozytywnie rozpatrując odwołanie uczestnika, Organizator przywróci go do udziału w konkursie; w przypadku, gdy rozpoznanie odwołania uczestnika nastąpi po czasie zakończenia konkursu, przywrócenie uczestnika do udziału w konkursie nie będzie możliwe jednak Organizator może, według własnego uznania, przyznać uczestnikowi nagrodę stanowiącą rekompensatę za usunięcie uczestnika z konkursu.
 5. W sprawach związanych z przebiegiem konkursu oraz wyłonieniem zwycięzców i przyznaniem nagród, Organizator kontaktuje się z uczestnikami za pośrednictwem portalu Facebook. 
 6. Reklamacje co do przebiegu konkursu mogą być zgłaszane przez uczestników poprzez przesłanie wiadomości email na adres email Organizatora: sklep@olini.pl w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika pozwalającego na jego identyfikację w portalu Facebook oraz opis zdarzenia, którego dotyczy reklamacja i uzasadnienie złożenia reklamacji.  Organizator rozpatruje reklamacje co do przebiegu konkursu jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji. Decyzja Organizatora w sprawie rozpoznania reklamacji jest ostateczna. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje uczestnika poprzez wiadomość e mail wysłaną na adres, z którego przesłano reklamację. Uwzględniając reklamację co do przebiegu konkursu Organizator może zmienić decyzję w przedmiocie wyłonienia zwycięzcy/ zwycięzców konkursu lub w przedmiocie przyznania nagród. 

 

3. Zasady i przebieg konkursu

 1. Dokładne zasady zadania konkursowego, warunki uczestnictwa w konkursie, czas trwania konkursu oraz opis nagród i zasady wyłonienia zwycięzców oraz przyznawania nagród, Organizator ogłasza publikując post konkursowy w portalu Facebook na FanPage marki Olini (http://facebook.com/ olinipl) i na koncie Instagram (http://instagram.com/olinipl) marki “Olini”.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się uczestnika z postanowieniami niniejszego Regulaminu i akceptacja jego postanowień. Przesłanie przez uczestnika zadania konkursowego do Organizatora oznacza, iż uczestnik zapoznał się z Regulaminem, akceptuje treść jego postanowień i zobowiązuje się do nich stosować, a także, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu.
 3. Przystępując do konkursu, uczestnik przesyła do Organizatora za pośrednictwem portalu Facebook lub Instagram wykonanie zadania konkursowego. Organizator pomija zadania konkursowe przesłane po zakończeniu czasu trwania konkursu. Uczestnicy, których zadania konkursowe zostały przesłane po zakończeniu czasu trwania konkursu i z tego powodu zostały pominięte przez Organizatora, są powiadamiani przez Organizatora, za pośrednictwem portalu Facebook lub Instagram, o pominięciu ich zgłoszeń. W takiej sytuacji uczestnikom, których zadania konkursowe zostały pominięte, prawo odwołania nie przysługuje.
 4. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz w czasie jego trwania, przesyłając jedno wykonanie zadania konkursowego. 

 

4. Nagrody i zasady ich przyznawania

 1. Zwycięzców konkursu wyłoni Jury, złożone z 1-3 osób wskazanych przez Organizatora. Członkami Jury mogą być w szczególności pracownicy lub współpracownicy Organizatora lub spółki Miramar sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. 
 2. Kryteriami wyłonienia zwycięzców są w szczególności: poprawność wykonania zadania konkursowego, oryginalność wykonania zadania konkursowego, kreatywność pracy, zgodność wykonania zadania konkursowego z tematyką i celem konkursu. W zależności od rodzaju zadania konkursowego, kryteria wyłonienia zwycięzców mogą ulegać zmianie.
 3. Ilość zwycięzców i rodzaj oraz ilość nagród określa post konkursowy opublikowany przez Organizatora w portalu Facebook i Instagram.
 4. Organizator ogłasza wyniku konkursu publikując post na portalu Facebook oraz Instagram. Ogłoszenie wyników konkursu następuje poprzez podanie do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację konta na profilu Facebook należącego do osoby, która została zwycięzcą konkursu. Organizator ogłasza wyniki konkursu najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu.
 5. Osoby, których konta na profilu Facebook zostały wskazane przez Organizatora jako zwycięzcy konkursu, kontaktują się z Organizatorem za pośrednictwem portalu Facebook w celu odbioru nagród. Na żądanie Organizatora zwycięzcy konkursu wskazują adres do korespondencji, na który Organizator może wysłać nagrodę. Odmowa wskazania adresu do korespondencji uniemożliwi Organizatorowi wysyłkę nagrody. Nagrody są wysyłane na koszt Organizatora.
 6. Organizator prześle zwycięzcom konkursu nagrody w terminie 7 dni od dnia wskazania przez nich adresu do korespondencji.
 7. W czasie trwania konkursu Organizator może zmienić nagrody wskazane w poście konkursowym na inne, z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w  konkursie, a w szczególności, że nie obniży wartości lub jakości pierwotnie przyrzeczonej nagrody. O zmianie nagród Organizator powiadomi w poście opublikowanym w portalu Facebook.
 8. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub nagrodę innego rodzaju. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody. 

 

5. Prawa i obowiązki uczestników

 1. Przystępując do konkursu uczestnik zapoznaje się z zasadami niniejszego Regulaminu oraz zasadami zadania konkursowego i jest zobowiązany się do nich stosować. 
 2. Przesyłając Organizatorowi zadanie konkursowe uczestnik oświadcza jednocześnie, że jego treść nie narusza praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku, gdy osoba trzeci zgłosi się do Organizatora podnosząc roszczenia z tytułu naruszenia swoich praw własności intelektualnej lub dóbr osobistych przez uczestnika konkursu, Organizator powiadomi uczestnika konkursu o takim przypadku zaś uczestnik zobowiązany jest zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń kierowanych w stosunku do niego przez osobę trzecią i pokryć koszty poniesione przez Organizatora w związku z podnoszeniem takich roszczeń.

 

6. Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość lub rzetelność danych podanych przez uczestników konkursu, w szczególności w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie uczestnika wysyłka nagrody jest niemożliwa (odmowa podania adresu do korespondencji lub podanie adresu błędnego lub niepełnego).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie uczestników, którzy naruszają  postanowienia regulaminu portalu Facebook lub niniejszego Regulaminu, a w szczególności: prowadzą działania sprzeczne z  prawem lub dobrymi obyczajami lub godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich, w szczególności poprzez publikację treści sprzecznych z prawem, regulaminem portalu Facebook lub niniejszym Regulaminem; prowadzą działania co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia regulaminu portalu Facebook, niniejszego Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania konkursu, prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek.  Decyzja Organizatora konkursu w tym zakresie jest ostateczna.  O decyzji Organizator o wykluczeniu z udziału w konkursie uczestnik jest powiadamiany za pośrednictwem portalu Facebook.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub  odwołania bądź zmiany zasad konkursu, w tym w czasie jego trwania. W takim przypadku Organizator poinformuje o zmianie poprzez publikację na portalu Facebook, podając powody swojej decyzji i proponując inną formę konkursu, która nie pogorszy dotychczasowych  warunków uczestnictwa, a w szczególności nie będzie oferować nagrody o mniejszej wartości lub  gorszej jakości jak pierwotnie. 
 4. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w  szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ  na wypełnienie warunków uczestnictwa w konkursie.

 

7. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursów jest Organizator. Uczestnicy konkursów udostępniają Organizatorowi dane osobowe w postaci imienia, nazwiska oraz nazwy profilu na portalu Facebook a uczestnicy, którzy otrzymują nagrody w konkursie, podają nadto swój adres do wysyłki nagrody. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców konkursu oraz przyznania nagród a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców konkursu oraz przyznania i wysyłki nagród a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub odwołań.  
 3. Dane osobowe uczestników konkursów przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”).
 4. Podanie danych osobowych przez uczestników konkursów jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.
 5. Dane osobowe uczestników konkursów będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców oraz wysyłki nagród, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub odwołań.
 6. Dla celów obsługi konkursów Organizator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników. Organizator  korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane przez Organizatora następującym kategoriom odbiorców: przewoźnicy/ spedytorzy/ brokerzy kurierscy; dostawcy usług zaopatrujący Organizatora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne; dostawcy usług marketingowych.
 7. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Uczestnik, którego dane przetwarzane są przez Organizatora na podstawie wyrażonej zgody, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz odpowiednich przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym § 7 Regulaminu można kontaktować się z Organizatorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres Organizatora: sklep@olini.pl  

 

8. Postanowienia końcowe 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmiany w Regulaminie w każdym czasie, przy czym zmiany wprowadzone w Regulaminie nie będą naruszać praw już nabytych przed ich wprowadzeniem oraz nie będą powodować pogorszenia warunków trwających już konkursów. Organizator powiadomi o zmianach wprowadzonych w Regulaminie umieszczając stosowny post na portalu Facebook i Instagram oraz publikując nową treść Regulaminu. 
 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią postów publikujących zadania konkursowe a treścią niniejszego Regulaminu, rozstrzygająca jest treść niniejszego Regulaminu.
 3. Konkursy organizowane przez Organizatora nie są w żaden sposób sponsorowane przez portal Facebook ani z nim związane. 
 4. W przypadku sporów z uczestnikami dotyczących zasad przeprowadzania konkursów, wyłonienia zwycięzców lub przyznania nagród, Organizator będzie dążył do polubownego ich rozwiązania. 
 5. Spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z konkursami organizowanymi przez Organizatora będą poddawane rozstrzygnięciu przez sądy powszechne właściwe dla siedziby powoda. 
 6. 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 29 lipca 2022 r.
732 080 803
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium