0
Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

WYBIERZ SWÓJ PIERWSZY PRODUKT

Kod rabatowy podasz w kolejnym kroku
Wartość zamówienia 0,00 zł Kontynuuj zakupy

Regulamin kodów rabatowych oraz bonów zakupowych w Sklepie internetowym Olini.pl

I. Definicje

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób korzystania z kodów rabatowych oraz bonów zakupowych w Sklepie internetowym www.olini.pl.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

Regulamin - niniejszy dokument, określający zasady korzystania z kodów rabatowych i bonów zakupowych w Sklepie internetowym www.olini.pl;

Sprzedawca - Miramar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu, adres: Nowa Wieś (Dziećmorowice) 155, 58-308 Wałbrzych, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000162432, REGON: 89021303400000, NIP: 8860027066; tel.: + 48 693 222 687, e-mail: sklep@olini.pl;

Klient – nabywca lub posiadacz kodu rabatowego lub bonu zakupowego;

Kod rabatowy – elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego uprawniający Klienta do jego realizacji w sklepie internetowym www.olini.pl prowadzonym przez Sprzedawcę;

Bon zakupowy - elektroniczny kod w postaci kodu alfanumerycznego udostępniany Klientowi w ramach współpracy z firmami oferującymi programy kafeteryjne, uprawniający Klienta do jego realizacji w sklepie internetowym www.olini.pl prowadzonym przez Sprzedawcę.;

Produkty - przedmioty oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym www.olini.pl;

Sklep internetowy – serwis internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem www.olini.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może zakupić Produkt od Sprzedawcy poprzez złożenie zamówienia.

Regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną - regulamin określający zasady sprzedaży produktów znajdujących się w sklepie internetowym www.olini.pl oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane drogą elektroniczną poprzez formularz zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą albo ustne oświadczenie woli złożone Sprzedawcy przez Kupującego drogą telefoniczną.

 

 

II. Warunki ogólne

 1. Kod rabatowy oraz Bon zakupowy mogą być wykorzystane przy zakupie Produktów oferowanych w Sklepie internetowym Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca przekazuje Klientowi Kod rabatowy:
  1. za pośrednictwem wiadomości elektronicznej przesłanej na adres e-mail Klienta;
  2. w formie informacji publicznej z wykorzystaniem źródeł komunikacji, takich jak media społecznościowe (Instagram, Facebook), materiały reklamowe;
  3. w formie komunikatu w Sklepie internetowym;
 3. Sprzedawca przekazuje Klientowi Bon zakupowy za pośrednictwem firmy oferującej programy kafeteryjne.
 4. Kod rabatowy/Bon zakupowy posiada określoną datę ważności. Ważność Kodu rabatowego/Bonu zakupowego określona jest każdorazowo w momencie jego przekazania Klientowi. Nie jest możliwa realizacja Kodu rabatowego/Bonu zakupowego po upływie jego daty ważności.
 5. Kod rabatowy/Bon zakupowy jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi.
 6. Kod rabatowy/Bon zakupowy można wykorzystać bez konieczności rejestracji konta Kienta w Sklepie internetowym.
 7. Wartość Kodu rabatowego wyrażona jest w formie rabatu procentowego od wartości zamówienia złożonego przez Klienta w Sklepie internetowym.
 8. Bon zakupowy dostępny jest w nominałach: 50 zł, 100 zł, 150 zł, 200 zł.
 9. Kod rabatowy otrzymany od Sprzedawcy jest jednokrotnego użytku, chyba, że Sprzedawca zaznaczył inaczej. Bon zakupowy otrzymany za pośrednictwem firmy oferującej programy benefitowe jest jednokrotnego użytku.
 10. Kody rabatowe/Bony zakupowe nie podlegają sumowaniu w jednym Zamówieniu z innymi Kodami rabatowymi/Bonami zakupowymi. W jednym Zamówieniu można wpisać jedynie jeden Kod rabatowy/Bon zakupowy.
 11. Kody rabatowe/Bony zakupowe mogą łączyć się z innymi promocjami dostępnymi w Sklepie internetowym.
 12. Kod rabatowy/Bon zakupowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.
 13. Sprzedawca zastrzega, iż szczegółowe warunki realizacji Kodu rabatowego mogą zostać określone w wiadomości/informacji/komunikacie zawierającym Kod rabatowy. W takiej sytuacji warunki te mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 14. Sprzedawca zastrzega, iż szczegółowe warunki realizacji Bonu zakupowego może regulować regulamin programu kafeteryjnego. W takiej sytuacji regulamin ten ma pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

III. Zasady skorzystania z Kodu rabatowego/Bonu zakupowego

 1. W celu skorzystania z Kodu rabatowego/Bonu zakupowego przekazanego Klientowi zgodnie z II.2 i II.3 niniejszego Regulaminu, Klient podczas wypełniania formularza zamówienia w Sklepie internetowym wpisuje odpowiedni ciąg znaków w polu oznaczonym ,,Wpisz kod rabatowy”, a następnie potwierdza wykorzystanie kodu przez przycisk ,,Użyj”.
 2. Użycie Kodu rabatowego/Bonu zakupowego spowoduje obniżenie całej wartości zamówienia o jego wartość. Kod rabatowy/Bon zakupowy nie obniża kosztów dostawy produktu, które Klient zobowiązany jest uiścić przy dokonaniu Zamówienia.
 3. W przypadku, gdy wartość Produktów wybranych przez Klienta z wykorzystaniem Bonu zakupowego będzie wyższa niż wartość Bonu zakupowego, Klient zobowiązany będzie dopłacić różnicę.
 4. W przypadku użycia Bonu zakupowego o wartości wyższej niż wartość Zamówienia, Sprzedawca nie wydaje reszty ani w postaci gotówki, ani w postaci kodów rabatowych.
 5. Przy zakupie Produktów przy użyciu Bonu zakupowego nie jest możliwy zwrot gotówki w przypadku zwrotu Produktów przez Klienta. Klient ma natomiast prawo do wymiany Produktów:
  1. na inny Produkt o tej samej wartości, co Produkt wymieniany;
  2. na Produkt o wartości niższej bez możliwości zwrotu różnicy w cenie;
 6. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego/Bonu zakupowego, gdy był on już uprzednio wykorzystany lub gdy upłynęła jego data ważności.

 

 

IV. Reklamacje i zwrot produktów.

Z zastrzeżeniem III.5 niniejszego Regulaminu, wszelkie reklamacje dotyczące wad Produktów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego/Bonu zakupowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

 

V. Postanowienia końcowe.

 1. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.olini.pl.
 2. W przypadku zmian w niniejszym Regulaminie, zamówienie realizowane jest na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dacie złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 22.04.2021 r.

 

732 080 803
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium